Search results

Advanced Search
คน
คน
คน

 
1
OK
คน 
คน
-khon
[คน]
 [classif.: persons, people, human beings]
Word class:Classifier (classif. (n.))
Classifier:คน
Frequency:1561
Revision:
Context:
 • Classifiers

2
OK
คน 
คน
-khon
[คน]
 person ; man ; human ; people ; human being ; creature
Word class:Noun (n.)
Classifier:khon (คน)
Frequency:1561
Revision:
Context:
 • Tourism
Type of:

3
OK
คน 
คน
-khon
[คน]
 stir ; mix ; blend ; mingle
Word class:Verb (v.)
Frequency:9871
Revision:
Context:
 • Food
 • VERB

4
OK
ฅ คน 
ฅ คน
-khø -khon
[คอ คน]
 [fifth letter of the Thai alphabet]
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Alphabets
 • (THA)
Type of:

5
ทุก ๆ คน = ทุกๆ คน = ทุกๆคน 
ทุก ๆ คน = ทุกๆ คน = ทุกๆคน
¯thuk¯thuk -khon
 everybody ; everyone
Word class:Noun (n. exp.)

6
โคน 
โคน
-khōn
[โคน]
 ice-cream cone
Word class:Noun (n.)
Frequency:7657
Context:
 • Food

7
โคน 
โคน
-khōn
[โคน]
 cone
Word class:Noun (n.)
Frequency:7657

8
โคน 
โคน
-khōn
[โคน]
 bishop (Thai chess)
Word class:Noun (n.)
Frequency:7657
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

9
โคน 
โคน
-khōn
[โคน]
 base ; bottom ; root ; foot
Word class:Noun (n.)
Frequency:7657
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

10
โคน 
โคน
-khōn
[โคน]
 Termitomyces ; Termitomyces fuliginosus
Word class:Noun (n.)
Frequency:7657
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

11
เคน 
เคน
khēn
[เคน]
 fan
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

12
เคน 
เคน
khēn
[เคน]
 hand
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

13
เคน 
เคน
khēn
[เคน]
 sprain
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

14
แคน 
แคน
-khaēn
[แคน]
 bamboo mouth organ ; Lao reed mouth organ ; mouth organ ; bamboo harmonica ; panpipe
Word class:Noun (n.)
Context:
 • ASEAN
 • Culture
 • Informal
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • (THA)
 • (LAO)

15
แคน 
แคน
-khaēn
[แคน]
 [classif.: soda cans]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Classifiers

16
 
¯na
[นะ]
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

17
OK
คนงาน 
คนงาน
-khon -ngān
[คน งาน]
 worker ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:5626
Revision:
Type of:
Context:
 • Law
 • Sociology
 • Economy
 • Profession
 • Tourism

18
เทคนิค 
เทคนิค
¯thek_nik
[เท็ก-หฺนิก]
 technique
Word class:Noun (n.)
Frequency:5799
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SPORT

19
เทคนิค 
เทคนิค
¯thek_nik
[เท็ก-หฺนิก]
 technical
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5799
Context:
 • Education

20
คนไข้ 
คนไข้
-khon^khai
[คน-ไข้]
 patient
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6143
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

21
คนใช้ 
คนใช้
-khon¯chai
[คน-ไช้]
 servant ; maid ; housemaid
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:6154
Context:
 • Profession

22
คนใน 
คนใน
-khon -nai
[คน ...]
 insider
Word class:Noun (n.)
Frequency:6436

23
ผู้คน 
ผู้คน
^phū-khon
[ผู้-คน]
 people ; folk
Word class:Noun (n.)
Frequency:6465

24
คนเรา 
คนเรา
-khon-rao
 human ; man ; persons ; people ; we
Word class:Noun (n.)
Frequency:6982

25
คนตาย 
คนตาย
-khon -tāi
 dead
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8190

26
คนรัก 
คนรัก
-khon ¯rak
[คน ...]
 lover ; darling ; boyfriend ; girlfriend
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:8333

27
คนจน 
คนจน
-khon -jon
[คน-จน]
 poor ; poor people ; the poor ; needy people ; poor person ; pauper
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8445

28
อัลเคน 
อัลเคน
alkhēn
 alkane
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Science

29
คนโง่ 
คนโง่
-khon ^ngō
[คน ...]
 fool ; twit
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

Example:
 TH: คนโง่ มันไม่สุภาพที่จะเรียกเขาว่าเป็นคนโง่
 RO: khonŋôo man mây suphâab thîicàʔ rîag kháw wâa pen khonŋôo
 EN: idiot It’s not polite to call him an idiot.
30
คนพาล 
คนพาล
-khon -phān
[คน ...]
 troublemaker ; rowdy ; bad guy ; bully ; knave
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน
Frequency:8500

Example:
 TH: คนพาล ผมคิดว่าเด็กตัวใหญ่คนนั้นเป็นคนพาล
 RO: khon phaan phǒm khíd wâa dèg tua yày khon nán pen khon phaan
 EN: bully I think that big kid is just a bully.
31
แคนซัส 
แคนซัส
Khaēnsat = Khaēnsas
 Kansas
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500
Context:
 • (USA)

32
แคนนอน 
แคนนอน
-Khaēn-non
[แคน-นอน]
 Canon
Word class:TM
Frequency:8500

33
OK
คนลาว 
คนลาว
-khon -lāo
[คน ลาว]
 Lao ; Laotian
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:คน
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • DEMOG
 • (LAO)
Type of:

34
คนยาม 
คนยาม
-khon -yām
[คน ยาม]
 guard ; sentry
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:8500
Context:
 • SECURIT

35
โคนม 
โคนม
-khō-nom
[โค-นม]
 milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

36
โคเคน 
โคเคน
-khō-khēn
[โค-เคน]
 cocaine
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

37
คนแคระ 
คนแคระ
-khon ¯khrae
 dwarf ; dwarfish person ; midget ; pygmy
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:8500

38
OK
แคนาดา 
แคนาดา
-khaē-nā-dā
[แค-นา-ดา]
 Canada
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Geography
 • ccTLD
 • (AMN)
 • (CAN)

39
คนชรา 
คนชรา
-khon ¯cha-rā
 old man
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

40
คนดู 
คนดู
-khon -dū
[คน ดู]
 audience
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

41
ไลเคน 
ไลเคน
laikhēn
 lichen
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Plants (botany)

42
ทีละคน 
ทีละคน
-thī¯la -khon
[ที-ละ คน]
 one by one ; one person at a time
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8500

43
OK
คนขาย 
คนขาย
-khon /khāi
[คน ขาย]
 salesman ; salesperson ; seller ; vendor
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน
Frequency:9293
Revision:
Context:
 • COMM
 • Profession
 • Tourism
Type of:

44
คนขับ 
คนขับ
-khon_khap
[คน-ขับ]
 driver ; chauffeur
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:9518