Search results

Advanced Search
คาร์โบไฮเดรต
คา-โบ-ไฮ-เดฺรด
คา-โบ-ไฮ-เดฺรด

 
1
OK
คาร์โบไฮเดรต 
คาร์โบไฮเดรต
-khā-bō-hai_drēt
[คา-โบ-ไฮ-เดฺรด]
 carbohydrate

2
คา 
คา
-khā
[คา]
 cangue ; pillory
Word class:Noun (n.)
Frequency:6880

3
คา 
คา
-khā
[คา]
 stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; remain unfinished
Word class:Verb (v.)
Frequency:6880

4
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
-khā-bō-hai_dret -choēng¯søn
 complex carbohydrates
Word class:Noun (n. exp.)

5
โบ 
โบ
-bō
 ribbon ; bow
Word class:Noun (n.)
Frequency:8393

6
ดร 
ดร
døn
[ดอน]
 raft
Word class:Noun (n.)
Context:
  • Royal Institute Dictionary (2011)

7
ดร 
ดร
døn
[ดอน]
 highland ; mound
Word class:Noun (n.)
Context:
  • Royal Institute Dictionary (2011)

8
ไฮ 
ไฮ
-hai
 hi- (pref.) ; high
Word class:X

9
บ ; บ่ 
บ ; บ่
-bø ; _bø
[บอ ; บ่อ]
 not ; no ; nay ; nah
Word class:Adverb (adv.)
Context:
  • Royal Institute Dictionary (2011)