Search results

Advanced Search
ค่า
ค่า
ค่า

 
1
ค่า 
ค่า
^khā
[ค่า]
 value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages
Word class:Noun (n.)
Frequency:3265
Context:
 • COMM
 • Economy

Example:
 TH: ค่า หินก้อนนี้ไม่มีค่า
 RO: khâa hǐn kɔ̂ɔn níi mây mii khâa
 EN: value This stone has no value.
2
OK
ค่า 
ค่า
^khā
[ค่า]
 value
Word class:Noun (n.)
Frequency:3265
Revision:
Context:
 • Science

Example:
 TH: ค่า หินก้อนนี้ไม่มีค่า
 RO: khâa hǐn kɔ̂ɔn níi mây mii khâa
 EN: value This stone has no value.
3
ค่าย 
ค่าย
^khāi
 gym
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:แห่ง
Frequency:6300

4
ค่าย 
ค่าย
^khāi
[ค่าย]
 camp ; encampment
Word class:Noun (n.)
Classifier:แห่ง
Frequency:6300

5
ค่าย 
ค่าย
^khāi
[ค่าย]
 camp
Word class:Verb (v.)
Frequency:6300

6
มีค่า 
มีค่า
-mī ^khā
[มี ค่า]
 be worthy of
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:5665

Example:
 TH: มีค่า เขาให้คำแนะนำที่มีค่าแก่ผม
 RO: miikhâa kháw hây khamnɛ́ʔnam thîi mii khâa kɛ̀ɛ phǒm
 EN: precious He gave me some precious advice.
7
มีค่า 
มีค่า
-mī ^khā
[มี …]
 valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5665

Example:
 TH: มีค่า เขาให้คำแนะนำที่มีค่าแก่ผม
 RO: miikhâa kháw hây khamnɛ́ʔnam thîi mii khâa kɛ̀ɛ phǒm
 EN: precious He gave me some precious advice.
8
มีค่า 
มีค่า
-mī ^khā
[มี ค่า]
 [to be] valuable ; precious
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:5665

Example:
 TH: มีค่า เขาให้คำแนะนำที่มีค่าแก่ผม
 RO: miikhâa kháw hây khamnɛ́ʔnam thîi mii khâa kɛ̀ɛ phǒm
 EN: precious He gave me some precious advice.
9
ค่าง 
ค่าง
^khāng
 langur ; leaf monkey ; long-tailed monkey
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Context:
 • MAMMAL
 • Zoology

10
ค่าเช่า 
ค่าเช่า
^khā ^chao
[ค่า เช่า]
 rent ; rental fee ; charge
Word class:Noun (n.)
Classifier:บาท
Frequency:5706
Context:
 • Economy

11
ค่าคง 
ค่าคง
^khā -khong
 constant
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Science

12
ค่านา 
ค่านา
^khā -nā
 farm tax
Word class:Noun (n. exp.)

13
ค่าคบ 
ค่าคบ
^khā¯khop
[ค่า-คบ]
 crotch
Word class:Noun (n.)

14
ค่ารถ 
ค่ารถ
^khā ¯rot
[ค่า ...]
 traveling expenses ; car fare ; fare
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Economy

15
ลดค่า 
ลดค่า
¯lot ^khā
 devalue
Word class:Verb (v. exp.)
Context:
 • Economy

16
มะค่า 
มะค่า
¯ma^khā
[มะ-ค่า]
 Afzelia xylocarpa
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

17
ตีค่า 
ตีค่า
-tī ^khā
 appraise ; estimate; assess ; evaluate
Word class:Verb (v.)
Context:
 • COMM

18
ค่าจ้าง 
ค่าจ้าง
^khā^jāng
[ค่า-จ้าง]
 wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend
Word class:Noun (n.)
Frequency:6891
Context:
 • Economy
 • Sociology

19
คุณค่า 
คุณค่า
-khun¯na^khā = -khun^khā
[คุน-นะ-ค่า ; คุน-ค่า]
 worth ; value
Word class:Noun (n.)
Frequency:7043

20
คุณค่า 
คุณค่า
-khun^khā = -khun¯na^khā
[คุน-ค่า = คุน-นะ-ค่า]
 worth ; value
Word class:Noun (n.)
Frequency:7043
Context:
 • Economy
 • Royal Institute Dictionary (2011)

21
มูลค่า 
มูลค่า
-mūn¯la^khā = -mūn^khā
[มูน-ละ-ค่า = มูน-ค่า]
 price ; value ; cost ; basic price ; worth
Word class:Noun (n.)
Frequency:7581
Context:
 • Economy

22
มูลค่า 
มูลค่า
-mūn^khā = -mūn¯la^khā
[มูน-ค่า = มูน-ละ-ค่า]
 price ; value ; cost ; basic price ; worth
Word class:Noun (n.)
Frequency:7581
Context:
 • Economy

23
ค่าไฟ ; ค่าไฟฟ้า 
ค่าไฟ ; ค่าไฟฟ้า
^khā -fai ; ^khā -fai¯fā
 electricity tariff
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Energy

24
ค่าคงตัว 
ค่าคงตัว
^khā -khong-tūa
 constant
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Science
 • phys)

25
ค่าสะสม 
ค่าสะสม
^khā _sa/som
 accumulated value
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Science

26
ค่าจริง 
ค่าจริง
^khā -jing
 real value
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

27
คืนค่า 
คืนค่า
-kheūn ^khā
 restore
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500

28
ค่านิยม 
ค่านิยม
^khā¯ni-yom
[ค่า-นิ-ยม]
 value ; societal values
Word class:Noun (n.)
Frequency:8747

29
คุ้มค่า 
คุ้มค่า
¯khum ^khā
[คุ้ม ค่า]
 remunerative ; rewarding ; worthwhile ; worth the price
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8876

30
คุ้มค่า 
คุ้มค่า
¯khum ^khā
[คุ้ม ค่า]
 be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8876