Cíhuì

Zhǔtí
Search Zhǔtí
Tàiyǔ yīnyì cí
Search Tàiyǔ yīnyì cí
Search
Zìshù
Search Zìshù
Yǔ jìng
Search Yǔ jìng
Túxiàng
Search Túxiàng
อาหาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-hăān 55
 • Cānyǐn
 • Lǚguǎn
 • Lǚyóu
 • Yīxué
อาคาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-kaān 27
 • Jiànzhú
 • Jīngjì
อวัยวะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
à-wai-yá-wá 29
 • Yīxué
อาหารไทย  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-hăān tai 30
 • Cānyǐn
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Lǚyóu
อาชญากรรม  
Chákàn dāncí xiángqíng
àāt-yaā-gam 10
 • Fǎlǜ
 • Jǐngchá
 • Shèhuì xué
อาหารคาว  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-hăān-kaāo 7
 • Cānyǐn
อาหารเสริม  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-hăān sĕērm 5
 • Yīxué
อาชีพ  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-chêēp 36
 • Jiàoyù
 • Lǚyóu
 • Shèhuì xué
 • Zhuānyè
ชีวนิเวศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
cheē-wá-ní-wâēyt 13
 • Huánjìng
 • Néngliàng
 • Zìrán
ชั้นดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
chán-din 8
 • Cèhuì
 • Dìzhí
 • Nóngyè
ชนิดของคำ  
Chákàn dāncí xiángqíng
chá-nít kăāwng kam 9
 • Yǔfǎ,
 • Yǔyán xué
เดือน  
Chákàn dāncí xiángqíng
deūan 26
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
 • Lǚyóu
 • Yuè
ดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
din 9
 • Cèhuì
 • Huánjìng
 • Zìrán
เอกสาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
àēyk-gà-săān 5
 • Fǎlǜ
 • Jiàoyù
 • Jīngjì
 • Shāngyè
 • Xíngzhèng
หิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
hĭn 11
 • Cèhuì
 • Gùtǐ
 • Shāngpǐn
 • Zìrán
จังหวัด  
Chákàn dāncí xiángqíng
zhang-wàt 78
 • Dìlǐ
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Lǚyóu
 • Zhèngzhì
จักรราศี  
Chákàn dāncí xiángqíng
zhàk-grà-raā-sĕē 15
 • Tiānwén
 • Zōngjiào
ขนาด  
Chákàn dāncí xiángqíng
kà-nàāt 15
 • Fúzhuāng
 • Jīngjì
 • Kēxué
 • Niǎo lèi xué
 • Qìhòu
 • Tiānwén
 • shōucáng
เครื่องจักร  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-zhàk 7
 • Jīngjì
 • Lìxué
ของเหลว  
Chákàn dāncí xiángqíng
kăāwng-lăīu 6
 • Kēxué
การวัด  
Chákàn dāncí xiángqíng
gaān-wát 6
 • Kēxué
เครื่องหมาย  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-măāi 8
 • Kēxué
 • Yǔfǎ,
เครื่องมือ  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-meū 28
 • Jiàoyù
 • Lìxué
 • Xìnxī jìshù
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-chái-fai-fáā 15
 • Chǎnpǐn
 • Diàn
 • Jiā
 • Jīngjì
การทักทาย  
Chákàn dāncí xiángqíng
gaān ták-taāi 9
เครื่องสำอาง  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-săm-aāng 9
 • Shízhuāng
 • Yīxué
ความรู้สึก  
Chákàn dāncí xiángqíng
kwaām róō-sèuk 16
 • Shèhuì xué
 • Xīnlǐ xué
 • Yīxué
เครื่องเขียน  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang kĭān 13
 • Jiàoyù
เครื่อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang 44
 • Chǎnyè
 • Jīngjì
 • Lìxué
เครื่องดื่ม  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-dèūm 17
 • Cānyǐn
 • Lǚguǎn
 • Lǚyóu
 • Yǐnliào
แหล่งน้ำ  
Chákàn dāncí xiángqíng
làeng náām 6
 • Dìlǐ
 • Zìrán
แมลง  
Chákàn dāncí xiángqíng
má-laāeng 17
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Kūnchóng xué
 • Niǎo lèi xué
แมลงวัน  
Chákàn dāncí xiángqíng
má-laāeng-wan 7
 • Dòngwù xué
 • Kūnchóng xué
 • Lǚyóu
 • Yīxué
ไม้ล้มลุก  
Chákàn dāncí xiángqíng
máī-lóm-lúk 9
 • Zhíwù xué
ไม้พุ่ม  
Chákàn dāncí xiángqíng
máī-pûm 10
 • Línyè
 • Nóngxué
 • Zhíwù xué
นก  
Chákàn dāncí xiángqíng
nók 11
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Lǚyóu
 • Niǎo lèi xué
หน่วย  
Chákàn dāncí xiángqíng
nùay 13
 • Dānwèi
 • Kēxué
หน่วยเวลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
nùay waēy-laā 8
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
องค์การ  
Chákàn dāncí xiángqíng
ong-gaān 12
 • Fǎlǜ
 • Jiàoyù
 • Jīngjì
 • Shèhuì xué
 • Zhèngzhì
ป่าไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
bpàā-máī 9
 • Cèhuì
 • Dìlǐ
 • Huánjìng
 • Línyè
 • Niǎo lèi xué
 • Zìrán
ปืน  
Chákàn dāncí xiángqíng
bpeūn 7
 • Jūnduì
ผัก  
Chákàn dāncí xiángqíng
pàk 47
 • Cānyǐn
 • Kūnchóng xué
 • Lǚyóu
 • Shūcài
พืช  
Chákàn dāncí xiángqíng
pêūt 35
 • Huánjìng
 • Kēxué
 • Zhíwù xué
ผ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
pâā 5
ผลไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
pŏn-lá-máī 20
 • Cānyǐn
 • Lǚyóu
 • Niǎo lèi xué
 • Shuǐguǒ
 • Zhíwù xué
ปลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
bplaā 7
 • Cānyǐn
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Hǎiyáng xué
 • Lǚyóu
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Shāngpǐn
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
bproūh-graāem kaāwm-pew-dtêēr 5
 • Kēxué
 • Xìnxī jìshù
ภาษาคน  
Chákàn dāncí xiángqíng
paā-săā kon 16
 • Yǔyán xué
พี่น้อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
pêē-náāwng 5
 • Fēi zhèngshì de
 • Jiātíng
 • Shèhuì xué
ภาชนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
paā-chá-ná 13
 • Jīngjì
 • Shāngpǐn
พาหนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
paā-hà-ná 15
 • Jīngjì
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
ปรัชญา  
Chákàn dāncí xiángqíng
bpràt-yaā 5
 • Jiàoyù
 • Zhéxué
พืชดอก  
Chákàn dāncí xiángqíng
pêūt-dàāwk 21
 • Zhíwù xué
พื้นที่  
Chákàn dāncí xiángqíng
péūn-têē 9
 • Kēxué
 • Shùxué
เรือ  
Chákàn dāncí xiángqíng
reūa 7
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
 • Zài jù
รถ  
Chákàn dāncí xiángqíng
rót 13
 • Lìxué
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
โรค  
Chákàn dāncí xiángqíng
rôūhk 10
 • Yīxué
สัตว์  
Chákàn dāncí xiángqíng
sàt 67
 • Dòngwù xué
สารอาหาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
săān aā-hăān 5
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Tǐyù
 • Yīxué
เสื้อผ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
sêūa-pâā 27
 • Fúzhuāng
 • Lǚyóu
สี  
Chákàn dāncí xiángqíng
sĕē 16
 • Yánsè
 • Yìshù
สารสนเทศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
săā-rá-sŏn-tâēyt 5
สภาพอากาศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
sà-pâāp aā-gàāt 5
 • Qìhòu
สมาชิกในครอบครัว  
Chákàn dāncí xiángqíng
sà-maā-chík nai krâāwp-kruūa 27
 • Jiātíng
สัตว์เลื้อยคลาน  
Chákàn dāncí xiángqíng
sàt lúāi-klaān 5
 • Dòngwù xué
 • Páxíng dòngwù
ทวีป  
Chákàn dāncí xiángqíng
tá-wêēp 8
 • Dìlǐ
ต้นไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
dtôn-máī 11
 • Huánjìng
 • Línyè
 • Lǚyóu
 • Zìrán
ธรณีสัณฐาน  
Chákàn dāncí xiángqíng
taāw-rá-neē săn-tăān 43
 • Cèhuì
วัน  
Chákàn dāncí xiángqíng
wan 14
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
 • Lǚyóu
เวลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
waēy-laā 17
 • Kēxué
 • Lìfǎ
 • Lǚyóu
วิทยาศาสตร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
wít-tá-yaā-sàāt 14
 • Jiàoyù
 • Kēxué
วิธีวิทยา  
Chákàn dāncí xiángqíng
wí-teē wít-tá-yaā 5
 • Kēxué
 • Zhéxué
ยา  
Chákàn dāncí xiángqíng
yaā 5
 • Lǚyóu
 • Yīxué
หญ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
yâā 5
 • Línyè
 • Niǎo lèi xué
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Zhíwù xué
ยานพาหนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
yaān-paā-hà-ná 27
 • Jīngjì
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
 • Zài jù
สัตว์ขาปล้อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
sàt-kăā-bplâāwng 5
 • Dòngwù xué
ช่วงชั้นดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
chûūang-chán-din 7
 • Dìzhí
 • Nóngyè
วัตถุทางดาราศาสตร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
wát-tù taāng daā-raā-sàāt 7
 • Kēxué
 • Tiānwén
วันในสัปดาห์  
Chákàn dāncí xiángqíng
wan nai sàp-daā 8
 • Lìfǎ