Cíhuì

Zhǔtí
Search Zhǔtí
Tàiyǔ yīnyì cí
Search Tàiyǔ yīnyì cí
Search
Zìshù
Search Zìshù
Yǔ jìng
Search Yǔ jìng
Túxiàng
Search Túxiàng
อาหาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-hăān 41
 • Cānyǐn
 • Lǚguǎn
 • Lǚyóu
 • Yīxué
อาคาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-kaān 22
 • Jiànzhú
 • Jīngjì
อวัยวะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
à-wai-yá-wá 27
 • Yīxué
อาหารไทย  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-hăān tai 28
 • Cānyǐn
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Lǚyóu
อาชญากรรม  
Chákàn dāncí xiángqíng
àāt-yaā-gam 9
 • Fǎlǜ
 • Jǐngchá
 • Shèhuì xué
อาหารคาว  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-hăān-kaāo 7
 • Cānyǐn
อาหารเสริม  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-hăān sĕērm 5
 • Yīxué
อาชีพ  
Chákàn dāncí xiángqíng
aā-chêēp 35
 • Jiàoyù
 • Lǚyóu
 • Shèhuì xué
 • Zhuānyè
ชีวนิเวศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
cheē-wá-ní-wâēyt 13
 • Huánjìng
 • Néngliàng
 • Zìrán
ชั้นดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
chán-din 8
 • Cèhuì
 • Dìzhí
 • Nóngyè
ชนิดของคำ  
Chákàn dāncí xiángqíng
chá-nít kăāwng kam 9
 • Yǔfǎ,
 • Yǔyán xué
เดือน  
Chákàn dāncí xiángqíng
deūan 26
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
 • Lǚyóu
 • Yuè
ดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
din 8
 • Cèhuì
 • Huánjìng
 • Zìrán
หิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
hĭn 6
 • Cèhuì
 • Gùtǐ
 • Shāngpǐn
 • Zìrán
จังหวัด  
Chákàn dāncí xiángqíng
zhang-wàt 78
 • Dìlǐ
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Lǚyóu
 • Zhèngzhì
จักรราศี  
Chákàn dāncí xiángqíng
zhàk-grà-raā-sĕē 15
 • Tiānwén
 • Zōngjiào
ขนาด  
Chákàn dāncí xiángqíng
kà-nàāt 15
 • Fúzhuāng
 • Jīngjì
 • Kēxué
 • Niǎo lèi xué
 • Qìhòu
 • Tiānwén
 • shōucáng
เครื่องจักร  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-zhàk 7
 • Jīngjì
 • Lìxué
เครื่องหมาย  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-măāi 8
 • Kēxué
 • Yǔfǎ,
เครื่องมือ  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-meū 26
 • Jiàoyù
 • Lìxué
 • Xìnxī jìshù
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-chái-fai-fáā 15
 • Chǎnpǐn
 • Diàn
 • Jiā
 • Jīngjì
การทักทาย  
Chákàn dāncí xiángqíng
gaān ták-taāi 9
เครื่องสำอาง  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-săm-aāng 9
 • Shízhuāng
 • Yīxué
ความรู้สึก  
Chákàn dāncí xiángqíng
kwaām róō-sèuk 15
 • Shèhuì xué
 • Xīnlǐ xué
 • Yīxué
เครื่องเขียน  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang kĭān 13
 • Jiàoyù
เครื่อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang 40
 • Chǎnyè
 • Jīngjì
 • Lìxué
เครื่องดื่ม  
Chákàn dāncí xiángqíng
krêūang-dèūm 16
 • Cānyǐn
 • Lǚguǎn
 • Lǚyóu
 • Yǐnliào
ค่า  
Chákàn dāncí xiángqíng
kâā 5
 • COMM
 • Jīngjì
แหล่งน้ำ  
Chákàn dāncí xiángqíng
làeng náām 6
 • Dìlǐ
 • Zìrán
แมลง  
Chákàn dāncí xiángqíng
má-laāeng 17
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Kūnchóng xué
 • Niǎo lèi xué
แมลงวัน  
Chákàn dāncí xiángqíng
má-laāeng-wan 7
 • Dòngwù xué
 • Kūnchóng xué
 • Lǚyóu
 • Yīxué
ไม้ล้มลุก  
Chákàn dāncí xiángqíng
máī-lóm-lúk 9
 • Zhíwù xué
ไม้พุ่ม  
Chákàn dāncí xiángqíng
máī-pûm 8
 • Línyè
 • Nóngxué
 • Zhíwù xué
น้ำ  
Chákàn dāncí xiángqíng
náām 6
 • Cānyǐn
 • Huánjìng
 • Kēxué
 • Qìhòu
 • Yètǐ
 • Yīxué
 • Yǐnliào
หน่วย  
Chákàn dāncí xiángqíng
nùay 11
 • Dānwèi
 • Kēxué
หน่วยเวลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
nùay waēy-laā 8
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
องค์การ  
Chákàn dāncí xiángqíng
ong-gaān 9
 • Fǎlǜ
 • Jiàoyù
 • Jīngjì
 • Zhèngzhì
ป่าไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
bpàā-máī 9
 • Cèhuì
 • Dìlǐ
 • Huánjìng
 • Línyè
 • Niǎo lèi xué
 • Zìrán
ปืน  
Chákàn dāncí xiángqíng
bpeūn 7
 • Jūnduì
ผัก  
Chákàn dāncí xiángqíng
pàk 45
 • Cānyǐn
 • Kūnchóng xué
 • Lǚyóu
 • Shūcài
พืช  
Chákàn dāncí xiángqíng
pêūt 34
 • Huánjìng
 • Kēxué
 • Zhíwù xué
ผลไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
pŏn-lá-máī 17
 • Cānyǐn
 • Lǚyóu
 • Niǎo lèi xué
 • Shuǐguǒ
 • Zhíwù xué
ปลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
bplaā 7
 • Cānyǐn
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Lǚyóu
ภาษาคน  
Chákàn dāncí xiángqíng
paā-săā kon 16
 • Yǔyán xué
ภาชนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
paā-chá-ná 12
 • Jīngjì
 • Shāngpǐn
พาหนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
paā-hà-ná 15
 • Jīngjì
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
ปรัชญา  
Chákàn dāncí xiángqíng
bpràt-yaā 5
 • Jiàoyù
 • Zhéxué
พืชดอก  
Chákàn dāncí xiángqíng
pêūt-dàāwk 17
 • Zhíwù xué
พื้นที่  
Chákàn dāncí xiángqíng
péūn-têē 5
 • Dìlǐ
 • Kēxué
เรือ  
Chákàn dāncí xiángqíng
reūa 7
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
 • Zài jù
รถ  
Chákàn dāncí xiángqíng
rót 13
 • Lìxué
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
โรค  
Chákàn dāncí xiángqíng
rôūhk 8
 • Yīxué
สัตว์  
Chákàn dāncí xiángqíng
sàt 52
 • Dòngwù xué
สารอาหาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
5
 • Yīxué
เสื้อผ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
sêūa-pâā 27
 • Fúzhuāng
 • Lǚyóu
สี  
Chákàn dāncí xiángqíng
sĕē 14
 • Yìshù
สารสนเทศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
săā-rá-sŏn-tâēyt 5
สัตว์เลื้อยคลาน  
Chákàn dāncí xiángqíng
sàt lúāi-klaān 5
 • Dòngwù xué
 • Páxíng dòngwù
ทวีป  
Chákàn dāncí xiángqíng
tá-wêēp 8
 • Dìlǐ
ต้นไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
dtôn-máī 11
 • Huánjìng
 • Línyè
 • Lǚyóu
 • Zìrán
ธรณีสัณฐาน  
Chákàn dāncí xiángqíng
taāw-rá-neē săn-tăān 42
 • Cèhuì
เวลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
waēy-laā 10
 • Kēxué
 • Lìfǎ
 • Lǚyóu
วิทยาศาสตร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
wít-tá-yaā-sàāt 14
 • Jiàoyù
 • Kēxué
วิธีวิทยา  
Chákàn dāncí xiángqíng
wí-teē wít-tá-yaā 5
 • Kēxué
 • Zhéxué
หญ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
yâā 5
 • Línyè
 • Niǎo lèi xué
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Zhíwù xué
ยานพาหนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
yaān-paā-hà-ná 27
 • Jīngjì
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
 • Zài jù
สัตว์ขาปล้อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
sàt-kăā-bplâāwng 5
 • Dòngwù xué
ช่วงชั้นดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
chûūang-chán-din 7
 • Dìzhí
 • Nóngyè
วัตถุทางดาราศาสตร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
wát-tù taāng daā-raā-sàāt 6
 • Kēxué
 • Tiānwén