คำ-สับ

หัว-ข้อ-เรื่อง
Search หัว-ข้อ-เรื่อง
ทับ-สับ
Search ทับ-สับ
English
Search English
Français
Search Français
贛語(繁體)
Search 贛語(繁體)
赣语(简体)
Search 赣语(简体)
กาน นับ จำ-นวน คำ
Search กาน นับ จำ-นวน คำ
บอ-ริ-บด
Search บอ-ริ-บด
รูบ-พาบ
Search รูบ-พาบ
อาหาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
aā-hăān
 food
 nourriture
 食物
 食物
55
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • อา-หาน
 • แพด-สาด
 • โรง-แรม
อาคาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
aā-kaān
 building
 immeuble
 建築物
 建筑物
27
 • สะ-ถา-ปัด-ตะ-ยะ-กำ
 • เสด-ถะ-กิด
อวัยวะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
à-wai-yá-wá
 body part
 partie du corps
 身體部位
 身体部位
29
 • แพด-สาด
อาหารไทย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
aā-hăān tai
 Thai food
 cuisine thaïe
 泰國飲食
 泰国饮食
30
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • อา-หาน
 • อา-เซี่ยน
อาชญากรรม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
àāt-yaā-gam
 crime
 crime
 犯罪
 犯罪
10
 • กด-หฺมาย
 • ตำ-หฺรวด
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
อาหารคาว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
aā-hăān-kaāo
 Thai rice side dish
 plat d'accompagnement de riz thaïlandais
 泰式配菜
 泰式配菜
7
 • อา-หาน
อาหารเสริม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
aā-hăān sĕērm
 dietary supplement
 complément alimentaire
 營養補充品
 营养补充品
5
 • แพด-สาด
อาชีพ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
aā-chêēp
 profession
 profession
 工作
 工作
36
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • กาน สึก-สา
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • อา-ชีบ
ชีวนิเวศ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
cheē-wá-ní-wâēyt
 biome
 biome
 生物群系
 生物群系
13
 • ทำ-มะ-ชาด
 • พะ-ลัง-งาน
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ชั้นดิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
8
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • ทอ-ระ-นี-วิด-ทะ-ยา
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
ชนิดของคำ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
chá-nít kăāwng kam
 part of speech
 nature du mot
 詞類
 词类
9
 • พา-สา-สาด
 • ไว-ยา-กอน
เดือน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
deūan
 month
 mois
 
 
26
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
 • เดือน
ดิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
din
 soil
 sol
 土壤
 土壤
9
 • ทำ-มะ-ชาด
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
เอกสาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
àēyk-gà-săān
 document
 document
 文件
 拉件
5
 • กด-หฺมาย
 • กาน ปก-คฺรอง
 • กาน สึก-สา
 • พา-นิด
 • เสด-ถะ-กิด
หิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
hĭn
 rock
 roche
 石頭
 石头
11
 • ของ-แข็ง
 • ทำ-มะ-ชาด
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • สิน-ค้า
จังหวัด  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
zhang-wàt
 province
 province
 
 
78
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • กาน-เมือง
 • พู-มิ-สาด
 • อา-เซี่ยน
จักรราศี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
zhàk-grà-raā-sĕē
 zodiac
 zodiaque
 黃道帶
 黄道带
15
 • ดา-รา สาด
 • สาด-สะ-หฺนา
ขนาด  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
kà-nàāt
 size
 taille
 尺寸
 尺寸
15
 • คอล-เลค-ชั่น
 • ดา-รา สาด
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • ผ้า
 • พู-มิ-อา-กาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • เสด-ถะ-กิด
 • เสื้อ-ผ้า
เครื่องจักร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
krêūang-zhàk
 machinery
 machine
 機器
 机器
7
 • กน-ละ-สาด
 • เสด-ถะ-กิด
ของเหลว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
kăāwng-lăīu
 liquid
 liquide
 液體
 液体
6
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
การวัด  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
gaān-wát
 measurement
 mesure
 度量
 度量
6
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
เครื่องหมาย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
krêūang-măāi
 symbol
 symbole
 符號
 符号
8
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • ไว-ยา-กอน
เครื่องมือ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
krêūang-meū
 tool
 outil
 工具
 工具
28
 • กน-ละ-สาด
 • กาน สึก-สา
 • เท็ก-โน-โล-ยี สา-ระ-สน-เทด
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
krêūang-chái-fai-fáā
 electric appliances
 appareil électrique
 家用電器
 陋用电器
15
 • บ้าน
 • สิน-ค้า
 • เสด-ถะ-กิด
 • ไฟ-ฟ้า
การทักทาย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
gaān ták-taāi
 greeting
 salutations
 問候
 问候
9
เครื่องสำอาง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
krêūang-săm-aāng
 cosmetics
 produit de beauté
 化妝品
 化妆品
9
 • แพด-สาด
 • แฟ-ชั่น
ความรู้สึก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
kwaām róō-sèuk
 feeling
 sentiment
 感覺
 感觉
16
 • จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • แพด-สาด
เครื่องเขียน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
krêūang kĭān
 stationery
 article de papeterie
 文具
 文具
13
 • กาน สึก-สา
เครื่อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
krêūang
 engine
 moteur
 發動機
 发动机
44
 • กน-ละ-สาด
 • อุด-สา-หะ-กำ
 • เสด-ถะ-กิด
เครื่องดื่ม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
krêūang-dèūm
 beverage
 boisson
 飲料
 饮料
17
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • อา-หาน
 • เคฺรื่อง-ดื่ม
 • โรง-แรม
แหล่งน้ำ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
làeng náām
 water source
 eau [f]; source [f] ; point d
 水的來源
 水的来源
6
 • ทำ-มะ-ชาด
 • ปลา
 • พู-มิ-สาด
แมลง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
má-laāeng
 insect
 insecte
 昆蟲
 昆虫
17
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • มะ-แลง (กี-ตะ-วิด-ทะ-ยา)
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
แมลงวัน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
má-laāeng-wan
 fly
 mouche
 
 
7
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • มะ-แลง (กี-ตะ-วิด-ทะ-ยา)
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • แพด-สาด
ไม้ล้มลุก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
máī-lóm-lúk
 herbaceous plant
 plante herbacée
 草本植物
 草本植物
9
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
ไม้พุ่ม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
máī-pûm
 shrub
 arbuste
 灌木
 灌木
10
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กาน ป่า-ไม้
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
นก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
nók
 bird
 oiseau
 
 
11
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
หน่วย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
nùay
 unit
 unité
 單位
 单位
13
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
หน่วยเวลา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
nùay waēy-laā
 unit of time
 unité de temps
 時間單位
 时间单位
8
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
องค์การ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
ong-gaān
 organization
 organisation
 組織
 组织
12
 • กด-หฺมาย
 • กาน สึก-สา
 • กาน-เมือง
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • เสด-ถะ-กิด
ป่าไม้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
bpàā-máī
 forest
 forêt
 森林
 森林
9
 • กาน ป่า-ไม้
 • ทำ-มะ-ชาด
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • พู-มิ-สาด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ปืน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
bpeūn
 gun
 arme
 
 
7
 • กาน-ทะ-หาน
ผัก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
pàk
 vegetable
 légume
 蔬菜
 蔬菜
47
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ผัก
 • มะ-แลง (กี-ตะ-วิด-ทะ-ยา)
 • อา-หาน
พืช  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
pêūt
 plant
 plante
 植物
 植物
35
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ผ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
pâā
 textile
 textile
 
 
5
 • ผ้า
ผลไม้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
pŏn-lá-máī
 fruit
 fruit
 水果
 水果
20
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • ผน-ละ-ไม้
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
 • อา-หาน
ปลา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
bplaā
 fish
 poisson
 
 
7
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ปลา
 • สะ-มุด-ทฺระ-สาด
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • สิน-ค้า
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
 • อา-หาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
bproūh-graāem kaāwm-pew-dtêēr
 computer program
 programme informatique
 計算機程序
 计算机程序
5
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • เท็ก-โน-โล-ยี สา-ระ-สน-เทด
ภาษาคน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
paā-săā kon
 human speech
 langage humain
 人類語言
 人类语言
16
 • พา-สา-สาด
พี่น้อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
pêē-náāwng
 brothers and sisters
 frères et soeurs
 兄弟姐妹
 兄弟姐妹
5
 • คฺรอบ-คฺรัว
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • ไม่ เป็น ทาง-กาน
ภาชนะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
paā-chá-ná
 container
 récipient
 容器
 容器
13
 • สิน-ค้า
 • เสด-ถะ-กิด
พาหนะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 車輛
 车辆
15
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • เสด-ถะ-กิด
ปรัชญา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
bpràt-yaā
 philosophy
 philosophie
 哲學
 哲学
5
 • กาน สึก-สา
 • ปฺรัด-ยา
พืชดอก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
pêūt-dàāwk
 flowering plant
 angiosperm
 被子植物
 被子植物
21
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
พื้นที่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
péūn-têē
 area
 superficie
 面積
 面积
9
 • คะ-นิด-ตะ-สาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
เรือ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
reūa
 boat
 bateau
 
 
7
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ยาน-พา-หะ-นะ
รถ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
rót
 vehicle
 véhicule
 汽車
 汽车
13
 • กน-ละ-สาด
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
โรค  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
rôūhk
 disease
 maladie
 疾病
 疾病
10
 • แพด-สาด
สัตว์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
sàt
 animal
 animal
 動物
 动物
67
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
สารอาหาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
săān aā-hăān
 nutrient
 élément nutritif
 養分
 养分
5
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กี-ลา
 • แพด-สาด
เสื้อผ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
sêūa-pâā
 clothing
 vêtement
 服裝
 服装
27
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ผ้า
 • เสื้อ-ผ้า
สี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
sĕē
 colour
 couleur
 
 
16
 • สิน-ละ-ปะ
 • สี
สารสนเทศ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
săā-rá-sŏn-tâēyt
 information
 information
 信息
 信息
5
สภาพอากาศ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
sà-pâāp aā-gàāt
 weather
 climat
 天氣
 天气
5
 • พู-มิ-อา-กาด
สมาชิกในครอบครัว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
sà-maā-chík nai krâāwp-kruūa
 family members
 membres de la famille
 家人
 家人
27
 • คฺรอบ-คฺรัว
สัตว์เลื้อยคลาน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
sàt lúāi-klaān
 reptile
 reptile
 爬行動物
 爬行动物
5
 • สัด เลื้อย-คฺลาน
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
ทวีป  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
tá-wêēp
 continent
 continent
 
 
8
 • พู-มิ-สาด
ต้นไม้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
dtôn-máī
 tree
 arbre
 
 
11
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • กาน ป่า-ไม้
 • ทำ-มะ-ชาด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ธรณีสัณฐาน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
taāw-rá-neē săn-tăān
 landform
 modelé
 地形
 地形
43
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
วัน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
wan
 day
 jour
 
 
14
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
เวลา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
waēy-laā
 time
 temps
 時間
 时间
17
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
วิทยาศาสตร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
wít-tá-yaā-sàāt
 science
 science
 科學
 科学
14
 • กาน สึก-สา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
วิธีวิทยา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
wí-teē wít-tá-yaā
 methodology
 méthodologie
 方法學
 方法学
5
 • ปฺรัด-ยา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ยา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
yaā
 medicine
 médicament
 
 
5
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • แพด-สาด
หญ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
yâā
 grass
 herbe
 
 
5
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กาน ป่า-ไม้
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
ยานพาหนะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
yaān-paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 載具
 载具
27
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ยาน-พา-หะ-นะ
 • เสด-ถะ-กิด
สัตว์ขาปล้อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
sàt-kăā-bplâāwng
 arthropod
 arthropode
 節肢動物
 节肢动物
5
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
ช่วงชั้นดิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
chûūang-chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
7
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • ทอ-ระ-นี-วิด-ทะ-ยา
วัตถุทางดาราศาสตร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
wát-tù taāng daā-raā-sàāt
 astronomical object
 objet céleste
 天體
 天体
7
 • ดา-รา สาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
วันในสัปดาห์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
wan nai sàp-daā
 days of the week
 jours de la semaine
 星期中的日子
 星期中的日子
8
 • ปะ-ติ-ทิน