คำศัพท์

หัวข้อเรื่อง
Search หัวข้อเรื่อง
ทับศัพท์
Search ทับศัพท์
English
Search English
Français
Search Français
贛語(繁體)
Search 贛語(繁體)
赣语(简体)
Search 赣语(简体)
การนับจำนวนคำ
Search การนับจำนวนคำ
บริบท
Search บริบท
รูปภาพ
Search รูปภาพ
อาหาร  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-hăān
 food
 nourriture
 食物
 食物
55
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • แพทยศาสตร์
 • โรงแรม
อาคาร  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-kaān
 building
 immeuble
 建築物
 建筑物
27
 • สถาปัตยกรรม
 • เศรษฐกิจ
อวัยวะ  
ดูรายละเอียดของคำ
à-wai-yá-wá
 body part
 partie du corps
 身體部位
 身体部位
29
 • แพทยศาสตร์
อาหารไทย  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-hăān tai
 Thai food
 cuisine thaïe
 泰國飲食
 泰国饮食
30
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • อาเซียน
อาชญากรรม  
ดูรายละเอียดของคำ
àāt-yaā-gam
 crime
 crime
 犯罪
 犯罪
10
 • กฎหมาย
 • ตำรวจ
 • สังคมวิทยา
อาหารคาว  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-hăān-kaāo
 Thai rice side dish
 plat d'accompagnement de riz thaïlandais
 泰式配菜
 泰式配菜
7
 • อาหาร
อาหารเสริม  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-hăān sĕērm
 dietary supplement
 complément alimentaire
 營養補充品
 营养补充品
5
 • แพทยศาสตร์
อาชีพ  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-chêēp
 profession
 profession
 工作
 工作
36
 • การท่องเที่ยว
 • การศึกษา
 • สังคมวิทยา
 • อาชีพ
ชีวนิเวศ  
ดูรายละเอียดของคำ
cheē-wá-ní-wâēyt
 biome
 biome
 生物群系
 生物群系
13
 • ธรรมชาติ
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
ชั้นดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
8
 • ธรณีวิทยา
 • ภูมิประเทศ
 • เกษตรกรรม
ชนิดของคำ  
ดูรายละเอียดของคำ
chá-nít kăāwng kam
 part of speech
 nature du mot
 詞類
 词类
9
 • ภาษาศาสตร์
 • ไวยากรณ์
เดือน  
ดูรายละเอียดของคำ
deūan
 month
 mois
 
 
26
 • การท่องเที่ยว
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
 • เดือน
ดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
din
 soil
 sol
 土壤
 土壤
9
 • ธรรมชาติ
 • ภูมิประเทศ
 • สิ่งแวดล้อม
เอกสาร  
ดูรายละเอียดของคำ
àēyk-gà-săān
 document
 document
 文件
 拉件
5
 • กฎหมาย
 • การปกครอง
 • การศึกษา
 • พาณิชย์
 • เศรษฐกิจ
หิน  
ดูรายละเอียดของคำ
hĭn
 rock
 roche
 石頭
 石头
11
 • ของแข็ง
 • ธรรมชาติ
 • ภูมิประเทศ
 • สินค้า
จังหวัด  
ดูรายละเอียดของคำ
zhang-wàt
 province
 province
 
 
78
 • การท่องเที่ยว
 • การเมือง
 • ภูมิศาสตร์
 • อาเซียน
จักรราศี  
ดูรายละเอียดของคำ
zhàk-grà-raā-sĕē
 zodiac
 zodiaque
 黃道帶
 黄道带
15
 • ดาราศาสตร์
 • ศาสนา
ขนาด  
ดูรายละเอียดของคำ
kà-nàāt
 size
 taille
 尺寸
 尺寸
15
 • คอลเลคชั่น
 • ดาราศาสตร์
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • ผ้า
 • ภูมิอากาศ
 • วิทยาศาสตร์
 • เศรษฐกิจ
 • เสื้อผ้า
เครื่องจักร  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-zhàk
 machinery
 machine
 機器
 机器
7
 • กลศาสตร์
 • เศรษฐกิจ
ของเหลว  
ดูรายละเอียดของคำ
kăāwng-lăīu
 liquid
 liquide
 液體
 液体
6
 • วิทยาศาสตร์
การวัด  
ดูรายละเอียดของคำ
gaān-wát
 measurement
 mesure
 度量
 度量
6
 • วิทยาศาสตร์
เครื่องหมาย  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-măāi
 symbol
 symbole
 符號
 符号
8
 • วิทยาศาสตร์
 • ไวยากรณ์
เครื่องมือ  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-meū
 tool
 outil
 工具
 工具
28
 • กลศาสตร์
 • การศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-chái-fai-fáā
 electric appliances
 appareil électrique
 家用電器
 陋用电器
15
 • บ้าน
 • สินค้า
 • เศรษฐกิจ
 • ไฟฟ้า
การทักทาย  
ดูรายละเอียดของคำ
gaān ták-taāi
 greeting
 salutations
 問候
 问候
9
เครื่องสำอาง  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-săm-aāng
 cosmetics
 produit de beauté
 化妝品
 化妆品
9
 • แพทยศาสตร์
 • แฟชั่น
ความรู้สึก  
ดูรายละเอียดของคำ
kwaām róō-sèuk
 feeling
 sentiment
 感覺
 感觉
16
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 • แพทยศาสตร์
เครื่องเขียน  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang kĭān
 stationery
 article de papeterie
 文具
 文具
13
 • การศึกษา
เครื่อง  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang
 engine
 moteur
 發動機
 发动机
44
 • กลศาสตร์
 • อุตสาหกรรม
 • เศรษฐกิจ
เครื่องดื่ม  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-dèūm
 beverage
 boisson
 飲料
 饮料
17
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • โรงแรม
แหล่งน้ำ  
ดูรายละเอียดของคำ
làeng náām
 water source
 eau [f]; source [f] ; point d
 水的來源
 水的来源
6
 • ธรรมชาติ
 • ปลา
 • ภูมิศาสตร์
แมลง  
ดูรายละเอียดของคำ
má-laāeng
 insect
 insecte
 昆蟲
 昆虫
17
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • สัตววิทยา
 • สิ่งแวดล้อม
 • แมลง (กีฏวิทยา)
แมลงวัน  
ดูรายละเอียดของคำ
má-laāeng-wan
 fly
 mouche
 
 
7
 • การท่องเที่ยว
 • สัตววิทยา
 • แพทยศาสตร์
 • แมลง (กีฏวิทยา)
ไม้ล้มลุก  
ดูรายละเอียดของคำ
máī-lóm-lúk
 herbaceous plant
 plante herbacée
 草本植物
 草本植物
9
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
ไม้พุ่ม  
ดูรายละเอียดของคำ
máī-pûm
 shrub
 arbuste
 灌木
 灌木
10
 • การป่าไม้
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • เกษตรศาสตร์
นก  
ดูรายละเอียดของคำ
nók
 bird
 oiseau
 
 
11
 • การท่องเที่ยว
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • สัตววิทยา
 • สิ่งแวดล้อม
หน่วย  
ดูรายละเอียดของคำ
nùay
 unit
 unité
 單位
 单位
13
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
หน่วยเวลา  
ดูรายละเอียดของคำ
nùay waēy-laā
 unit of time
 unité de temps
 時間單位
 时间单位
8
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
องค์การ  
ดูรายละเอียดของคำ
ong-gaān
 organization
 organisation
 組織
 组织
12
 • กฎหมาย
 • การศึกษา
 • การเมือง
 • สังคมวิทยา
 • เศรษฐกิจ
ป่าไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
bpàā-máī
 forest
 forêt
 森林
 森林
9
 • การป่าไม้
 • ธรรมชาติ
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • ภูมิประเทศ
 • ภูมิศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม
ปืน  
ดูรายละเอียดของคำ
bpeūn
 gun
 arme
 
 
7
 • การทหาร
ผัก  
ดูรายละเอียดของคำ
pàk
 vegetable
 légume
 蔬菜
 蔬菜
47
 • การท่องเที่ยว
 • ผัก
 • อาหาร
 • แมลง (กีฏวิทยา)
พืช  
ดูรายละเอียดของคำ
pêūt
 plant
 plante
 植物
 植物
35
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • วิทยาศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม
ผ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
pâā
 textile
 textile
 
 
5
 • ผ้า
ผลไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
pŏn-lá-máī
 fruit
 fruit
 水果
 水果
20
 • การท่องเที่ยว
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • ผลไม้
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • อาหาร
ปลา  
ดูรายละเอียดของคำ
bplaā
 fish
 poisson
 
 
7
 • การท่องเที่ยว
 • ปลา
 • สมุทรศาสตร์
 • สัตววิทยา
 • สินค้า
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหาร
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ดูรายละเอียดของคำ
bproūh-graāem kaāwm-pew-dtêēr
 computer program
 programme informatique
 計算機程序
 计算机程序
5
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาคน  
ดูรายละเอียดของคำ
paā-săā kon
 human speech
 langage humain
 人類語言
 人类语言
16
 • ภาษาศาสตร์
พี่น้อง  
ดูรายละเอียดของคำ
pêē-náāwng
 brothers and sisters
 frères et soeurs
 兄弟姐妹
 兄弟姐妹
5
 • ครอบครัว
 • สังคมวิทยา
 • ไม่เป็นทางการ
ภาชนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
paā-chá-ná
 container
 récipient
 容器
 容器
13
 • สินค้า
 • เศรษฐกิจ
พาหนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 車輛
 车辆
15
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • เศรษฐกิจ
ปรัชญา  
ดูรายละเอียดของคำ
bpràt-yaā
 philosophy
 philosophie
 哲學
 哲学
5
 • การศึกษา
 • ปรัชญา
พืชดอก  
ดูรายละเอียดของคำ
pêūt-dàāwk
 flowering plant
 angiosperm
 被子植物
 被子植物
21
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
พื้นที่  
ดูรายละเอียดของคำ
péūn-têē
 area
 superficie
 面積
 面积
9
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
เรือ  
ดูรายละเอียดของคำ
reūa
 boat
 bateau
 
 
7
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • ยานพาหนะ
รถ  
ดูรายละเอียดของคำ
rót
 vehicle
 véhicule
 汽車
 汽车
13
 • กลศาสตร์
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
โรค  
ดูรายละเอียดของคำ
rôūhk
 disease
 maladie
 疾病
 疾病
10
 • แพทยศาสตร์
สัตว์  
ดูรายละเอียดของคำ
sàt
 animal
 animal
 動物
 动物
67
 • สัตววิทยา
สารอาหาร  
ดูรายละเอียดของคำ
săān aā-hăān
 nutrient
 élément nutritif
 養分
 养分
5
 • กีฬา
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
เสื้อผ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
sêūa-pâā
 clothing
 vêtement
 服裝
 服装
27
 • การท่องเที่ยว
 • ผ้า
 • เสื้อผ้า
สี  
ดูรายละเอียดของคำ
sĕē
 colour
 couleur
 
 
16
 • ศิลปะ
 • สี
สารสนเทศ  
ดูรายละเอียดของคำ
săā-rá-sŏn-tâēyt
 information
 information
 信息
 信息
5
สภาพอากาศ  
ดูรายละเอียดของคำ
sà-pâāp aā-gàāt
 weather
 climat
 天氣
 天气
5
 • ภูมิอากาศ
สมาชิกในครอบครัว  
ดูรายละเอียดของคำ
sà-maā-chík nai krâāwp-kruūa
 family members
 membres de la famille
 家人
 家人
27
 • ครอบครัว
สัตว์เลื้อยคลาน  
ดูรายละเอียดของคำ
sàt lúāi-klaān
 reptile
 reptile
 爬行動物
 爬行动物
5
 • สัตววิทยา
 • สัตว์เลื้อยคลาน
ทวีป  
ดูรายละเอียดของคำ
tá-wêēp
 continent
 continent
 
 
8
 • ภูมิศาสตร์
ต้นไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
dtôn-máī
 tree
 arbre
 
 
11
 • การท่องเที่ยว
 • การป่าไม้
 • ธรรมชาติ
 • สิ่งแวดล้อม
ธรณีสัณฐาน  
ดูรายละเอียดของคำ
taāw-rá-neē săn-tăān
 landform
 modelé
 地形
 地形
43
 • ภูมิประเทศ
วัน  
ดูรายละเอียดของคำ
wan
 day
 jour
 
 
14
 • การท่องเที่ยว
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
เวลา  
ดูรายละเอียดของคำ
waēy-laā
 time
 temps
 時間
 时间
17
 • การท่องเที่ยว
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์  
ดูรายละเอียดของคำ
wít-tá-yaā-sàāt
 science
 science
 科學
 科学
14
 • การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
วิธีวิทยา  
ดูรายละเอียดของคำ
wí-teē wít-tá-yaā
 methodology
 méthodologie
 方法學
 方法学
5
 • ปรัชญา
 • วิทยาศาสตร์
ยา  
ดูรายละเอียดของคำ
yaā
 medicine
 médicament
 
 
5
 • การท่องเที่ยว
 • แพทยศาสตร์
หญ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
yâā
 grass
 herbe
 
 
5
 • การป่าไม้
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
ยานพาหนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
yaān-paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 載具
 载具
27
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • ยานพาหนะ
 • เศรษฐกิจ
สัตว์ขาปล้อง  
ดูรายละเอียดของคำ
sàt-kăā-bplâāwng
 arthropod
 arthropode
 節肢動物
 节肢动物
5
 • สัตววิทยา
ช่วงชั้นดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
chûūang-chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
7
 • ธรณีวิทยา
 • เกษตรกรรม
วัตถุทางดาราศาสตร์  
ดูรายละเอียดของคำ
wát-tù taāng daā-raā-sàāt
 astronomical object
 objet céleste
 天體
 天体
7
 • ดาราศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
วันในสัปดาห์  
ดูรายละเอียดของคำ
wan nai sàp-daā
 days of the week
 jours de la semaine
 星期中的日子
 星期中的日子
8
 • ปฏิทิน