คำศัพท์

หัวข้อเรื่อง
Search หัวข้อเรื่อง
ทับศัพท์
Search ทับศัพท์
English
Search English
Français
Search Français
贛語(繁體)
Search 贛語(繁體)
赣语(简体)
Search 赣语(简体)
การนับจำนวนคำ
Search การนับจำนวนคำ
บริบท
Search บริบท
รูปภาพ
Search รูปภาพ
อาหาร  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-hăān
 food
 nourriture
 食物
 食物
41
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • แพทยศาสตร์
 • โรงแรม
อาคาร  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-kaān
 building
 immeuble
 建築物
 建筑物
22
 • สถาปัตยกรรม
 • เศรษฐกิจ
อวัยวะ  
ดูรายละเอียดของคำ
à-wai-yá-wá
 body part
 partie du corps
 身體部位
 身体部位
27
 • แพทยศาสตร์
อาหารไทย  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-hăān tai
 Thai food
 cuisine thaïe
 泰國飲食
 泰国饮食
28
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • อาเซียน
อาชญากรรม  
ดูรายละเอียดของคำ
àāt-yaā-gam
 crime
 crime
 犯罪
 犯罪
9
 • กฎหมาย
 • ตำรวจ
 • สังคมวิทยา
อาหารคาว  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-hăān-kaāo
 Thai rice side dish
 plat d'accompagnement de riz thaïlandais
 泰式配菜
 泰式配菜
7
 • อาหาร
อาหารเสริม  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-hăān sĕērm
 dietary supplement
 complément alimentaire
 營養補充品
 营养补充品
5
 • แพทยศาสตร์
อาชีพ  
ดูรายละเอียดของคำ
aā-chêēp
 profession
 profession
 工作
 工作
35
 • การท่องเที่ยว
 • การศึกษา
 • สังคมวิทยา
 • อาชีพ
ชีวนิเวศ  
ดูรายละเอียดของคำ
cheē-wá-ní-wâēyt
 biome
 biome
 生物群系
 生物群系
13
 • ธรรมชาติ
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
ชั้นดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
8
 • ธรณีวิทยา
 • ภูมิประเทศ
 • เกษตรกรรม
ชนิดของคำ  
ดูรายละเอียดของคำ
chá-nít kăāwng kam
 part of speech
 nature du mot
 詞類
 词类
9
 • ภาษาศาสตร์
 • ไวยากรณ์
เดือน  
ดูรายละเอียดของคำ
deūan
 month
 mois
 
 
26
 • การท่องเที่ยว
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
 • เดือน
ดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
din
 soil
 sol
 土壤
 土壤
8
 • ธรรมชาติ
 • ภูมิประเทศ
 • สิ่งแวดล้อม
หิน  
ดูรายละเอียดของคำ
hĭn
 rock
 roche
 石頭
 石头
6
 • ของแข็ง
 • ธรรมชาติ
 • ภูมิประเทศ
 • สินค้า
จังหวัด  
ดูรายละเอียดของคำ
zhang-wàt
 province
 province
 
 
78
 • การท่องเที่ยว
 • การเมือง
 • ภูมิศาสตร์
 • อาเซียน
จักรราศี  
ดูรายละเอียดของคำ
zhàk-grà-raā-sĕē
 zodiac
 zodiaque
 黃道帶
 黄道带
15
 • ดาราศาสตร์
 • ศาสนา
ขนาด  
ดูรายละเอียดของคำ
kà-nàāt
 size
 taille
 尺寸
 尺寸
15
 • คอลเลคชั่น
 • ดาราศาสตร์
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • ผ้า
 • ภูมิอากาศ
 • วิทยาศาสตร์
 • เศรษฐกิจ
 • เสื้อผ้า
เครื่องจักร  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-zhàk
 machinery
 machine
 機器
 机器
7
 • กลศาสตร์
 • เศรษฐกิจ
เครื่องหมาย  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-măāi
 symbol
 symbole
 符號
 符号
8
 • วิทยาศาสตร์
 • ไวยากรณ์
เครื่องมือ  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-meū
 tool
 outil
 工具
 工具
26
 • กลศาสตร์
 • การศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-chái-fai-fáā
 electric appliances
 appareil électrique
 家用電器
 陋用电器
15
 • บ้าน
 • สินค้า
 • เศรษฐกิจ
 • ไฟฟ้า
การทักทาย  
ดูรายละเอียดของคำ
gaān ták-taāi
 greeting
 salutations
 問候
 问候
9
เครื่องสำอาง  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-săm-aāng
 cosmetics
 produit de beauté
 化妝品
 化妆品
9
 • แพทยศาสตร์
 • แฟชั่น
ความรู้สึก  
ดูรายละเอียดของคำ
kwaām róō-sèuk
 feeling
 sentiment
 感覺
 感觉
15
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 • แพทยศาสตร์
เครื่องเขียน  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang kĭān
 stationery
 article de papeterie
 文具
 文具
13
 • การศึกษา
เครื่อง  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang
 engine
 machine
 機器
 机器
40
 • กลศาสตร์
 • อุตสาหกรรม
 • เศรษฐกิจ
เครื่องดื่ม  
ดูรายละเอียดของคำ
krêūang-dèūm
 beverage
 boisson
 飲料
 饮料
16
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • โรงแรม
ค่า  
ดูรายละเอียดของคำ
kâā
 value
 valeur
 
 
5
 • COMM
 • เศรษฐกิจ
แหล่งน้ำ  
ดูรายละเอียดของคำ
làeng náām
 water source
 eau [f]; source [f] ; point d
 水的來源
 水的来源
6
 • ธรรมชาติ
 • ปลา
 • ภูมิศาสตร์
แมลง  
ดูรายละเอียดของคำ
má-laāeng
 insect
 insecte
 昆蟲
 昆虫
17
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • สัตววิทยา
 • สิ่งแวดล้อม
 • แมลง (กีฏวิทยา)
แมลงวัน  
ดูรายละเอียดของคำ
má-laāeng-wan
 fly
 mouche
 
 
7
 • การท่องเที่ยว
 • สัตววิทยา
 • แพทยศาสตร์
 • แมลง (กีฏวิทยา)
ไม้ล้มลุก  
ดูรายละเอียดของคำ
máī-lóm-lúk
 herbaceous plant
 plante herbacée
 草本植物
 草本植物
9
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
ไม้พุ่ม  
ดูรายละเอียดของคำ
máī-pûm
 shrub
 arbuste
 灌木
 灌木
8
 • การป่าไม้
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • เกษตรศาสตร์
น้ำ  
ดูรายละเอียดของคำ
náām
 water
 eau
 
 
6
 • ของเหลว
 • ภูมิอากาศ
 • วิทยาศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • แพทยศาสตร์
หน่วย  
ดูรายละเอียดของคำ
nùay
 unit
 unité
 單位
 单位
11
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
หน่วยเวลา  
ดูรายละเอียดของคำ
nùay waēy-laā
 unit of time
 unité de temps
 時間單位
 时间单位
8
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
องค์การ  
ดูรายละเอียดของคำ
ong-gaān
 organization
 organisation
 組織
 组织
9
 • กฎหมาย
 • การศึกษา
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
ป่าไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
bpàā-máī
 forest
 forêt
 森林
 森林
9
 • การป่าไม้
 • ธรรมชาติ
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • ภูมิประเทศ
 • ภูมิศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม
ปืน  
ดูรายละเอียดของคำ
bpeūn
 gun
 arme
 
 
7
 • การทหาร
ผัก  
ดูรายละเอียดของคำ
pàk
 vegetable
 légume
 蔬菜
 蔬菜
45
 • การท่องเที่ยว
 • ผัก
 • อาหาร
 • แมลง (กีฏวิทยา)
พืช  
ดูรายละเอียดของคำ
pêūt
 plant
 plante
 植物
 植物
34
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • วิทยาศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม
ผลไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
pŏn-lá-máī
 fruit
 fruit
 水果
 水果
17
 • การท่องเที่ยว
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • ผลไม้
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • อาหาร
ปลา  
ดูรายละเอียดของคำ
bplaā
 fish
 poisson
 
 
7
 • การท่องเที่ยว
 • ปลา
 • สัตววิทยา
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหาร
ภาษาคน  
ดูรายละเอียดของคำ
paā-săā kon
 human speech
 langage humain
 人類語言
 人类语言
16
 • ภาษาศาสตร์
ภาชนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
paā-chá-ná
 container
 récipient
 容器
 容器
12
 • สินค้า
 • เศรษฐกิจ
พาหนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 車輛
 车辆
15
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • เศรษฐกิจ
ปรัชญา  
ดูรายละเอียดของคำ
bpràt-yaā
 philosophy
 philosophie
 哲學
 哲学
5
 • การศึกษา
 • ปรัชญา
พืชดอก  
ดูรายละเอียดของคำ
pêūt-dàāwk
 flowering plant
 angiosperm
 被子植物
 被子植物
17
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
พื้นที่  
ดูรายละเอียดของคำ
péūn-têē
 area
 superficie
 面積
 面积
5
 • ภูมิศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
เรือ  
ดูรายละเอียดของคำ
reūa
 boat
 bateau
 
 
7
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • ยานพาหนะ
รถ  
ดูรายละเอียดของคำ
rót
 vehicle
 véhicule
 汽車
 汽车
13
 • กลศาสตร์
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
โรค  
ดูรายละเอียดของคำ
rôūhk
 disease
 maladie
 疾病
 疾病
8
 • แพทยศาสตร์
สัตว์  
ดูรายละเอียดของคำ
sàt
 animal
 animal
 動物
 动物
52
 • สัตววิทยา
สารอาหาร  
ดูรายละเอียดของคำ
 nutrient
 élément nutritif
 養分
 养分
5
 • แพทยศาสตร์
เสื้อผ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
sêūa-pâā
 clothing
 vêtement
 服裝
 服装
27
 • การท่องเที่ยว
 • ผ้า
 • เสื้อผ้า
สี  
ดูรายละเอียดของคำ
sĕē
 colour
 couleur
 
 
14
 • ศิลปะ
สารสนเทศ  
ดูรายละเอียดของคำ
săā-rá-sŏn-tâēyt
 information
 information
 信息
 信息
5
สัตว์เลื้อยคลาน  
ดูรายละเอียดของคำ
sàt lúāi-klaān
 reptile
 reptile
 爬行動物
 爬行动物
5
 • สัตววิทยา
 • สัตว์เลื้อยคลาน
ทวีป  
ดูรายละเอียดของคำ
tá-wêēp
 continent
 continent
 
 
8
 • ภูมิศาสตร์
ต้นไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
dtôn-máī
 tree
 arbre
 
 
11
 • การท่องเที่ยว
 • การป่าไม้
 • ธรรมชาติ
 • สิ่งแวดล้อม
ธรณีสัณฐาน  
ดูรายละเอียดของคำ
taāw-rá-neē săn-tăān
 landform
 modelé
 地形
 地形
42
 • ภูมิประเทศ
เวลา  
ดูรายละเอียดของคำ
waēy-laā
 time
 temps
 時間
 时间
10
 • การท่องเที่ยว
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์  
ดูรายละเอียดของคำ
wít-tá-yaā-sàāt
 science
 science
 科學
 科学
14
 • การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
วิธีวิทยา  
ดูรายละเอียดของคำ
wí-teē wít-tá-yaā
 methodology
 méthodologie
 方法學
 方法学
5
 • ปรัชญา
 • วิทยาศาสตร์
หญ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
yâā
 grass
 herbe
 
 
5
 • การป่าไม้
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
ยานพาหนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
yaān-paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 載具
 载具
27
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • ยานพาหนะ
 • เศรษฐกิจ
สัตว์ขาปล้อง  
ดูรายละเอียดของคำ
sàt-kăā-bplâāwng
 arthropod
 arthropode
 節肢動物
 节肢动物
5
 • สัตววิทยา
ช่วงชั้นดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
chûūang-chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
7
 • ธรณีวิทยา
 • เกษตรกรรม
วัตถุทางดาราศาสตร์  
ดูรายละเอียดของคำ
wát-tù taāng daā-raā-sàāt
 astronomical object
 objet céleste
 天體
 天体
6
 • ดาราศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์