ยุง

ยุง 
ยุง
-yung
[ยุง]
 mosquito
Word class:Noun (n.)
Classifier:tūa (ตัว)
Revision:
Type of:
Context:
  • Insects (entomology)
  • Informal
  • Medicine
  • Royal Institute Dictionary (2011)
  • Tourism
  • Zoology

Example:
 TH: ยุง บ้านของเรามียุงมากเกินไปโนะ
 RO: yuŋ bâan khɔ̌ɔŋ raw mii yuŋ mâag kəən pay nóʔ
 EN: mosquito Our house has way too many mosquitoes, don’t you think?