ปืนอัดลม

ปืนอัดลม 
ปืนอัดลม
-peūn _at-lom
[ปืน อัด-ลม]
 air pistol
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Revision:
Context:
  • Military
  • SECURIT
  • Tourism
Type of: