จมูก

จมูก 
จมูก
_ja_mūk
[จะ-หฺมูก]
 nose
Word class:Noun (n.)
Classifier:จมูก
Revision:
Context:
  • Medicine
  • Royal Institute Dictionary (2011)
  • Tourism