เครื่องหมาย

เครื่องหมาย 
[เคฺรื่อง-หฺมาย]
^khreūang/māi
 symbol ; mark ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว, อัน
Revision:
Context:
  • Grammar
  • SCIENTIA (math)
  • Royal Institute Dictionary (2011)