การทักทาย

การทักทาย 
[กาน ทัก-ทาย]
-kān ¯thak-thāi
 greeting ; salutation ; hail
Word class:Noun (n.)