เขตอิทธิพล

เขตอิทธิพล 
เขตอิทธิพล
_khēt _it¯thi-phon
[เขด อิด-ทิ-พน]
 sphere of influence