ชั้นดิน

ชั้นดิน 
[ชั้น-ดิน]
¯chan-din
 soil horizon ; layer of soil
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ชั้น
Revision:
Context:
  • Geology
  • Agriculture
  • TERRA (geol, solum)
Type of: