สีเหลือง

สีเหลือง 
สีเหลือง
/sī /leūang
[สี เหฺลือง]
 yellow colour ; yellow color (Am.) ; yellow
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
  • COLOR
  • Tourism
Type of: