โต๊ะอาหาร

โต๊ะอาหาร 
โต๊ะอาหาร
¯to -ā/hān
[โต๊ะ ...]
 dining table
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว